Regulamin serwisu wiszniowka.pl

Dzień dobry!

Poniżej znajduje się regulamin mojego serwisu, w którym zostały opisane m.in. zasady korzystania z serwisu, wykupywania dostępu do naszych kursów, składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub serwisu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem wiszniowka@wiszniowka.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,
 3. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem https://wiszniowka.pl/, 
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://wiszniowka.pl/regulamin, 
 5. Administrator – Marcin Wiszniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bro Technologies Marcin Wiszniewski, ul. Ogrodowa, nr 8F, lok. 72, 05-509, Piaseczno, NIP: 6842086502.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu oraz treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowa przeglądarka plików .pdf,
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez konieczności podawania danych osobowych, ale dodanie komentarza, zapis do newslettera, kontakt z Administratorem lub zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych wymaga podania określonych danych osobowych.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 6. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Użytkownikowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może zapisać się do newslettera prowadzonego przez Administratora. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach i produktach związanych z Serwisem. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość komentowania treści dostępnych w Serwisie
 4. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczanie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu, o których mowa poniżej.
 5. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia z Administratorem umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci odpłatnych kursów on-line. 
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratora.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Administratora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 5

Dostęp do treści

 1. W celu uzyskania dostępu do treści odpłatnych Użytkownik musi zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczanie treści cyfrowych. 
 2. Dla złożenia zamówienia nie jest wymagane posiadanie konta w Serwisie.
 3. Zawarcie umowy następuje w chwili opłacenia złożonego zamówienia. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia, w którym konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem. 
 4. Kursy odbywają się w datach wskazanych w Serwisie. Użytkownik może złożyć zamówienie w przedsprzedaży, jednak dostęp do treści uzyska dopiero w dniu wskazanym w Serwisie.

§ 6

Płatności

 1. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357).
 2. Płatność w systemie PayU realizowana jest przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, NIP: 779-23-08-495.
 3. Dokonując płatności, Użytkownik korzysta z usługi świadczonej przez podmiot obsługujący płatność. Administrator nie ma dostępu do danych płatniczych – widzi jedynie 4 ostatnie cyfry karty płatniczej użytej przez Użytkownika przy płatności. 

§ 7

Kurs on-line

 1. Kurs on-line składa się z serii nagrań video udostępnianych w platformie kursowej. 
 2. W ramach kursu Użytkownik zapewniane jest miesięczne wsparcie ekspertek na grupie w serwisie społecznościowym Facebook. Termin miesięczny liczony jest od daty początku kursu widocznej w Serwisie. 
 3. W trakcie kursu Użytkownik ma możliwość wzięcia w dwóch webinariach organizowanych przez Administratora. Więcej informacji znajduje się w Serwisie oraz w korespondencji wysyłanej Użytkownikom w czasie kursu. 
 4. W ramach zakupionych treści Użytkownik może uzyskać również nieodpłatnie dodatkowe materiały. Informacje w tym zakresie znajdują się w Serwisie.
 5. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.
 6. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Użytkownika konta użytkownika w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu.
 7. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Użytkownikowi.
 8. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie w Serwisie. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Użytkownik utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Administrator może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Użytkownika przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Użytkownik będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

§ 8

Niedozwolone zachowania

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz treści cyfrowych dostarczanych Użytkownikowi za pośrednictwem platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:
  1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych, 
  2. wykorzystywanie Serwisu lub platformy kursowej do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Serwisie lub platformie kursowej komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,
  3. publikowanie w Serwisie lub platformie kursowej treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie, 
  4. korzystanie z Serwisu lub platformy kursowej w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,
  5. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub platformy kursowej, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania, 
  6. korzystanie z treści dostępnych w Serwisie lub platformie kursowej z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Serwisem lub platformą kursową, 
  7. udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika w platformie kursowej innym osobom.
 2. W razie korzystania z Serwisu lub platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 1 powyżej, Administrator zachowuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do platformy kursowej.

§ 9

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zapewnia całodobowy dostęp do Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej. 
 2. Administrator zapewnia wsparcie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Wszelkie awarie i usterki można zgłaszać poprzez wysłanie zgłoszenia na adres sklep@wiszniowka.pl
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn wynikających z:
  1. przerw w dostawie usługi lub niedostępności Serwisu, które będą niezależne od Administratora lub będących następstwem zdarzeń, których Administrator przewidzieć nie mógł,
  2. niepoprawnego funkcjonowania Serwisu niezależnego od Administratora, w szczególności będącego wynikiem problemów leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej,  
  3. dostępu do kont funkcjonujących w ramach Serwisu przez osoby nieautoryzowane ze względu na okoliczności leżące po stronie Użytkownika,
  4. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci przez Użytkownika: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych,
  5. działań i zaniechań Użytkownika, w tym w szczególności z korzystania przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przyjętymi zwyczajami,
  6. siły wyższej.
 4. W razie uznania jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora związanej z Serwisem, odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości kwoty zapłaconej przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.
 5. Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Administratora nie mają zastosowania do Konsumenta. Począwszy od 01.01.2021 r., postanowienia te nie mają również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

§ 10

Szczególne uprawnienia Konsumenta

 1. Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy zawartej z Administratorem dotyczącej dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i został powiadomiony o utracie tego prawa, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (następuje to poprzez checkbox stosownej treści zawarty w formularzu zamówienia). Odpłatne kursy, do których Użytkownik  uzyskuje dostęp w ramach platformy kursowej opisanej w  §7 Regulaminu, stanowią treści cyfrowe niezapisane na trwałym nośniku, wobec tego zastosowanie ma przytoczony przepis ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Reklamacje

 1. Administrator zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi treści cyfrowe wolne od wad.
 2. W razie stwierdzenia wadliwości dostarczonych treści cyfrowych lub chęci złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej : sklep@wiszniowka.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, przedmiot i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Użytkownik może posłużyć się formularzem reklamacyjnym, który dostępny jest pod następującym adresem: sklep@wiszniowka.pl, ale nie jest to obowiązkowe.

§ 12

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. obsługa reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  6. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. obsługa zapytań kierowanych przez Użytkowników nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  8. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego, współtwórcy kursu dostępnego w Serwisie, inni podwykonawcy związani z Administratorem umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz za wyjątkiem danych znajdujących się w systemie mailingowym, które przechowywane są przez cały okres funkcjonowania newslettera w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania chwili zapisu do newslettera oraz chwili wypisania się z newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  
 6. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Administratorem, zapisać się do newslettera, zawrzeć umowę.
 8. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  1. Google Analytics,
  2. Facebook Custom Audiences,
  3. Google Ads,
  4. cookies serwisów społecznościowych.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://wiszniowka.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronach Serwisu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. 
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.05.2020